Lịch huấn luyện Lịch huấn luyện

*Kế hoạch huấn luyện tháng 12

1. KHHL thang 12 - HV Phi cong

2. KHHL thang 12 - HV Tiep vien

3. KHHL thang 12 - Dich vu ben ngoai

3.1 KHHL thang 12 - Dich vu ben ngoai (Last)

4. KHHL thang 12 - CBNV

 

*Kế hoạch huấn luyện tháng 2/2018

1. KHHL thang 2 - HV Phi cong

2. KHHL thang 2 - HV Tiep vien

3. KHHL thang 2 - CBNV

4. KHHL thang 2 - Dich vu ben ngoai

 

*Kế hoạch huấn luyện tháng 3/2018

1. KHHL thang 3 - HV Phi cong

2. KHHL thang 3 - HV Tiep vien

3. KHHL thang 3 - CBNV

3. KHHL thang 3 - CBNV

 

*Kế hoạch huấn luyện tháng 4/2018

1. KHHL thang 4 - HV Phi cong

2. KHHL thang 4 - HV Tiep vien

3. KHHL thang 4 - CBNV

4. KHHL thang 4 - HV khac

 

*Kế hoạch huấn luyện tháng 5/2018

1. KHHL thang 5 - HV Phi cong

2. KHHL thang 5 - HV Tiep vien

3. KHHL thang 5 - CBNV

4. KHHL thang 5 - HV khac

 

*Kế hoạch huấn luyện tháng 6/2018

1. KHHL thang 6 - HV Phi cong

2. KHHL thang 6 - HV Tiep vien

3. KHHL thang 6 - CBNV

4. KHHL thang 6 - HV khac

 

*Kế hoạch huấn luyện tháng 7/2018

1. KHHL thang 7 - HV Phi cong

2. KHHL thang 7 - HV Tiep vien

3. KHHL thang 7 - CBNV

4. KHHL thang 7 - HV khac

 

*Kế hoạch huấn luyện tháng 9/2018

1. KHHL thang 9 - HV Phi cong

2. KHHL thang 9 - HV Tiep vien

3. KHHL thang 9 - CBNV

4. KHHL thang 9 - HV khac

 

*Kế hoạch huấn luyện tháng 10/2018

1. KHHL thang 10 - HV Phi cong

2. KHHL thang 10 - HV Tiep vien

3. KHHL thang 10 - CBNV

4. KHHL thang 10 - HV khac

 

*Kế hoạch huấn luyện tháng 11/2018

1. KHHL thang 11 - HV Phi cong

2. KHHL thang 11 - HV Tiep vien

3. KHHL thang 11 - CBNV

4. KHHL thang 11 - HV khac

 

 

*Kế hoạch huấn luyện tháng 12/2018

1. KHHL thang 12 - HV Phi cong

2. KHHL thang 12 - HV Tiep vien

3. KHHL thang 12 - CBNV

4. KHHL thang 12 - HV khac

*Kế hoạch huấn luyện tháng 11/2018

1. KHHL thang 11 - HV Phi cong

2. KHHL thang 11 - HV Tiep vien

3. KHHL thang 11 - CBNV

4. KHHL thang 11 - HV khac

Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP – Trung tâm huấn luyện bay

Địa chỉ: 117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38485 922 - Fax: (84-8) 38485 830